Aktuality

Stabilní hasicí zařízení Afirex

Kromě zařízení pro povrchovou těžbu nabízí také společnost PRODECO, a.s. – jako jediná v České republice - dodávku aerosolového stabilního hasicího zařízení AFIREX.

Obecná charakteristika

 Stabilní hasicí zařízení Afirex (SHZG) sestává z aerosolových hasicích generátorů Afirex a elektronického ovládacího systému Schrack Seconet.

Generátory AFIREX P jsou určeny pro objemové hašení požárů třídy A a B a inertizaci výbušného prostředí. Spolehlivě hasí požáry pevných látek, tekutých hořlavin, látek rozpouštějících se při vysoké teplotě, hořlavých plynů, elektrických zařízení v průmyslových budovách, skladech, obytných budovách, kancelářích a garážích. Použití je možné na hašení všech druhů naftových produktů, plastických hmot, tepelných izolací, kabelových izolací, plynů, říčních i námořních plavidel i jiných druhů dopravních prostředků. Vyznačují se tím, že při jejich aktivaci vzniká ochlazený aerosol a jejich konstrukce je přizpůsobena několikanásobnému užití. Generátory AFIREX P lze použít k protipožární a protivýbuchové ochraně prostorů do maximální výšky 12 m s objemem do 5000 m3 a při existenci elektrického zařízení bez omezení napětí.

Mechanismus hašení aerosolem spočívá v aktivním zpomalování (inhibici) chemických reakcí provázejících proces hoření. Hlavní roli inhibice prostředí sehrává pevná fáze aerosolu. Díky neobyčejně jemné disperzi pevné fáze (velikost částice pevné fáze se pohybuje kolem 1m) zůstává aerosol ve vznosu při zachování hasební způsobilosti po dobu 40 minut.

Aerosol je vysoce účinné hasivo, které je možné použít jako náhradu za halonová hasiva (1211,1301, 2402), která jsou zakázána používat. Nepoškozuje životní prostředí.

Ovládání SHZG je zajištěno elektronickým systémem Schrack Seconet, typ Integral C. Ústředna Integral C je připojena na napájecí zdroj 230V, při výpadku provozního napájení je systém automaticky přepnut na záložní zdroj. Provoz na náhradní zdroj je garantován nejméně 72 hodin, z toho 15 minut v poplachovém stavu. Funkce zdroje, resp. jeho provozní parametry, jsou setrvale monitorovány.

Celý systém je tvořen moduly, které jsou na kruhové lince. Tím je stále garantována 100% funkce celého systému. Na kruhovém vedení jsou tyto moduly: Tlačítkové hlásiče - jsou určeny ke spuštění hašení v dané části objektu. Výstupní reléové moduly, přes jejíchž reléové kontakty je spínáno spouštěcí napětí pro hasicí generátory Afirex. Veškeré stavy systému SHZ Afirex (provozní, poplachové i poruchové) jsou na ústředně Integrál C akusticky i opticky signalizovány.

Jednotlivé vazby spouštěcích tlačítek a reléových výstupů nebo jejich skupin jsou vytvořeny pomocí konfiguračního software a je možné je kdykoliv změnit nebo upravit dle aktuálního požadavku. Každý výstup je zpožděn tak, aby v případě přítomnosti osoby v prostoru, který bude povelem ze spouštěcího tlačítka hašen, mohla osoba na akustickou výzvu opustit tento prostor. Čas na opuštění prostoru, resp. zpoždění spuštění vlastního hašení, je možné nastavit.

Elektrické rozvody v chráněných prostorách jsou provedeny ohniodolnými bezhalogenovými párovými kabely a signalizační rozvody SHZ AFIREX jsou provedeny stíněnými vodiči. Ohniodolné kabely zajišťují funkční schopnost při požáru po dobu 180 minut.

Napájení 230V AC je provedeno ohniodolnými bezhalogenovými kabely.

Technická data

Typ generátoru   AFIREX P6 AFIREX P2
Teplotní rozsah použití [°C] od –50 do +50
Rozměry: průměr [mm] 530 300
Rozměry: výška [mm] 500 345
Hmotnost generátoru [kg] 51,5 15
Druh náplně   TTK4 a TTK6
Hmotnost náplně [kg] 6,0 2,0
Doba vyvíjení aerosolu [s] 35   5 30   5
Elektrické spouštění generátoru:    
Rozměry: napětí [V DC] 24
Rozměry: proud [A] od 0,4 do 10

Referenční aplikace

Rypadlo K 10000 Doly Bílina r. 2003
Zakladač ZPD 8000 Doly Bílina r. 2003
Zakladač ZP 10000 Doly Bílina r. 2003
Rypadlo RK 5000 MU, a.s. r. 2003
Rypadlo KU 800.7 MU, a.s. r. 2004
Rypadlo K2000 Doly Bílina r. 2005
Zakladač ZP 6600.9 MU, a.s. r. 2005
Rypadlo KU 800.18 Doly Bílina r. 2006

Fotogalerie